Pamukkale Üniversitesi 12 işçi alacak

Yayınlanma:13 Eylül 2021 07:55 Güncelleme:13 Eylül 2021 07:55

Pamukkale Üniversitesi 12 işçi alacak, son başvuru tarihi 17 Eylül.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi :13.09.2021

Başvuru Bitiş Tarihi :17.09.2021

I. GENEL ŞARTLAR

1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

4- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

5- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

7- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

8- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

9- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

11- Adayların belirtilen meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

12- Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli ilinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

15- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.

17- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

II. kura İşlemleri

1- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

2- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3- Kura çekimi İşlemi noter huzurunda 28/09/2021 tarihinde saat 10:00 da Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi (http://www.pau.edu.tr/) adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.

5- Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (http://www.pau.edu.tr/personel) internet adresinde duyurulacaktır.

6- Kura sonucu belirlenen adaylar, Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

7- *Sözlü sınav yeri, tarihi ve işe alım süreci ile ilgili duyurular Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Sözlü sınav sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan istenen belgeler, başvuru zamanı ve diğer bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.

2- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra ilan edilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.

3- Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren veya verilen süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adayların yerine, yedek aday listesinden aday çağrılacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

2- Sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ve deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

V. İTİRAZ İŞLEMLERİ

1- Adaylar atama sürecinde yapılabilecek her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.

2- Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde, adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

3- Yapılan itirazlar 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup, itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

4- Üniversitemiz tarafından itiraza ilişkin kararlar kesin olup, adayların bu işleme karşı hukuki yollara müracaat etme hakkı saklıdır.

VI. TEBLİGAT İŞLEMLERİ

1- İş bu ilanda belirtilen tüm bildirim ve duyurular Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden yapılacak olup, adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

2- Posta yoluyla tebligat yapılmamasından doğacak ihtilaflar adayın sorumluluğunda olup, Üniversitemiz sorumlu değildir.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında ayrıca iş sözleşmesi devam ettiği esnada başvuru ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iş sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız olarak fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

6.1kTakipçi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz